Eines de l'usuari

Material de laboratori

De EduWiki

Dreceres ràpides: navegació, cerca

Per treballar en qualsevol laboratori cal conèixer molt bé el material que haurem d'utilitzar.Per tal que sigui més fàcil estudiar-lo aquí trobareu un recull dels materials que s'usen en més freqüència en els laboratoris.

Com podreu veure el material del laboratori es pot classificar de vàries maneres (vidre, metall, volumètric,...) pot ser emprat només per química o només per biologia o pels dos, etc. Nosaltres farem servir la següent classificació.

Seguretat en el Laboratori

Donades les peculiars característiques d'un laboratori químic cal considear un seguit de normes per tal de garantir-ne la màxima garantia de seguretat i la màxima qualitat en el treball en el mateix.

 

Normes i recomanacions generals

 • Al laboratori només s'hi pot anar amb el quadern i la calculadora. Els altres objectes i roba (maleta, abric, bufanda, corbata, etc). han de quedar al aula.
 • A l’entrada i sortida del laboratori, no s’ha de córrer, ni frissar.
 • Ningú s'ha de moure del lloc que té assignat. Si s’ha de demanar alguna cosa, s’ha d’avisar el professor, sense moure’s del lloc.
 • S’han de seguir les normes del professor i del guió de pràctiques, que s’ha d’haver llegit abans. S’ha d’avisar al professor de qualsevol dubte o incident que es produeixi.
 • Està prohibit treure productes o materials del laboratori sense autorització.
 • El lloc de treball s’ha de mantenir sempre net i en ordre. La taula de treball ha d’estar lliure d’objectes innecessaris per fer feina.
 • S’han de llençar els objectes de vidre romputs només a recipients que tinguin aquesta finalitat.
 • Cal col·locar els residus a llocs destinats amb aquest fi i seguir els procediment adequats per eliminar-los.
 • Cal netejar IMMEDIATAMENT qualsevol vessament de producte químic, seguint les recomanacions del professorat.

 

Normes i recomanacions personals

 • No es pot menjar ni beure al laboratori.
 • Durant el treball al laboratori no s’han d’usar lents de contacte.
 • S’ha d’evitar l’ús de polseres, anells, penjolls, mànigues amples o bufandes que es puguin introduir o enganxar-se en els objectes o muntatges de treball. També s’han de dur els cabells recollits.
 • S’ha d’evitar qualsevol acció que provoqui transferència d’agents químics a la boca, com, per exemple, aferrar etiquetes o mossegar bolígrafs.
 • Es recomana l’ús de bates de laboratori.
 • L’organisme pot absorbir alguns productes químics a través de la pell, per això, per evitar el contacte de la pell amb els productes químics, es recomana l’ús de guants adequats.
 • Si s’han de manipular materials calents, és obligatori usar guants de protecció davant la calor. En especial, cal anar en compte amb el vidre calent, perquè el seu aspecte no el delata.

 

Normes i recomanacions a l’hora de manipular els productes químics

 • S’han de comprovar les etiquetes abans d’utilitzar els productes.
 • Els productes tòxics, volàtils i/o inflamables s’han de manipular en vitrines.
 • Els àcids sempre es diluiran posant-los sobre aigua i mai posant aigua sobre els àcids concentrats.
 • Abans d’usar productes inflamables s’haurà de comprovar que a prop no hi ha cremadors encesos o qualsevol focus d’ignició.
 • Per escalfar productes inflamables s’ha de fer servir una manta o placa calefactora, mai un fogó amb flama.
 • Mai no s’ha de pipetejar amb la boca, cal utilitzar una pera succionadora.
 • No s’ha d’ensumar mai un gas directament, sinó que s’ha d’acostar el gas cap al nas, amb la mà.
 • Quan s’escalfin tubs d’assaig, mai no s’han de dirigir cap a les persones. Els tubs s’han d’escalfar pel mig de la zona plena i donant petites voltes, mai pel fons.
 • Mai no s’han d’escalfar recipients tancats.
 • Sempre que es faci un transvasament de producte s’ha de fer amb un embut o bé amb una vareta de vidre per evitar esquitxades.
 • Els taps dels reactius mai no s’han de deixar damunt la taula, per tal d’evitar possibles contaminacions.
 • Cal vigilar que les espàtules, pipetes i, en general tots els estris per manipular reactius, estiguin ben nets i eixuts abans d’empar-los.
 • Un cop extreta la quantitat de producte necessària, hem de tancar els recipients IMMEDIATAMENT. Alguns productes alliberen gran quantitat de vapors perjudicials.
 • Si sobra alguna quantitat de reactiu, mai no s’ha de tornar a introduir al recipient original d’aquesta manera s’evitarà que es contamini.

Pictogrames de seguretat

El treball al laboratori implica l'ús de substàncies químiques. Aquestes donades les seves característiques: concentració, toxicitat, combustibilitat, explosivitat,... estan convenientment etiquetades per a que qualsevol usuari conegui les característiques de la substància a emprar i conseqüentment la forma d'actuar i comportar-se envers elles. Aquestes icones, indicades en l'etiquetatge, reben el nom de pictogrames de perillositat i cal conèixer-los convenientment per poder actuar correctament. Per tant, prent-te el temps que consideris per reconèixer aquestes icones aban d'usar qualsevol producte químic i tingues presents les indicacions de seguretat que en tot moment el teu professor/a t'indicarà.

Instruments per mesurar volums

Bureta1.jpg
Bureta:és un instrument que s'usa generalment per mesurar volums de líquids que intervenen en una reacció. És un tub graduat que té una obertura a la part superior, que permet abocar-hi el líquid (carregar la bureta) , i una a la inferior que es tanca a través d'una clau.


Proveta1.jpg
Proveta: és un recipient cilíndric graduat que s'empra principalment per mesurar volums de líquids, però també de sòlids. La boca del recipient té forma de bec que fa possible el traspàs del contingut.


Pipetes.jpg
Pipeta: és un tub de vidre graduat que s'use per mesurar líquids, i n'hi ha de diverses capacitats. Serveixen per treure una quantitat determinada de líquid d'un recipient i introduir-lo en un altre de diferent. S'omplen per succió mitjançant una pera de goma, o a través d'un èmbol (automàtiques).


Material que pot escalfar-se

Vasprecipitat.gif
Vas de precipitats: recipient de fons pla i de boca ample acabada amb un bec que serveix per contenir líquids que si es vol es poden esclafar ja que està fet de material resistent a les altes temperatures. Estan graduats i n'hi ha de capacitats diferents, tot i que habitualment no es fa servir per mesurar volums, ja que la mesura és poc exacte.
Erlenmeyer.jpg
Matràs Erlenmeyer:és un recipient de forma cònica amb un coll acabat amb una boca en forma de bec.Serveix per contenir, barrejar o esclafar líquids. També sol està graduat però al igual que el vas de precipitats la seva mesura és aproximada.


Material per filtrar

Embut.jpg
Embut de vidre:recipient de vidre de fòrma cònica que s'empra per filtrar i omplir recipents amb la boca estreta. N'hi ha de diàmetres diferents.


 

Buchner.gif
Embut Büchner:recipient de porcellana blanca de fòrma cònica que s'empra per filtrar en el buit acompanyat d'un tub de goma i d'un matràs kitasato.

 

 

 

Material auxiliar o de suport

Tripode.jpg
Trípode:suport amb tres cames que serveix per subjectar objectes de forma segura.


Becbunsen.gif
Bec Bunsen:Aparell que consisteix en un tub de ferro vertical connectat per la part inferior amb un gas (Natural o propà) que serveix per escalfar recipients. A la part superior hi ha una anella que regula el pas de l'aire per tal que es dongui la combustió.


Per saber-ne més

Laboratori virtual

Clica sobre el link i podràs visitar un laboratori de forma virtual.

Laboratorivirtual.jpg


Per practicar

Posa't a prova i avalua el que has après amb el següent clic.


<googlemapkml><iframe src="http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/labquim/jclic/labquim.jclic.zip&skin=@mini.xml&lang=ca" frameborder=0 width=560 height=440 scrolling="no"></iframe>
<a href="http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1053">zonaClic - activitats - Utillatge i operacions al laboratori de química</a></googlemapkml>


Simulació del treball al laboratori de químicaAltres recursos

 1. Web d'Operacions Bàsiques de la Universitat de Barcelona. http://www.ub.edu/oblq/oblq%20catala/index1.html
 2. Manual de Tractament de Residus elaborat per l'empresa PANREAC. http://ciencias.unizar.es/aux/seguridadSalud/SegLabQuimicoPanreac.pdf
 3. Altres materials i aparells per la Laboratori químic. http://www.monografias.com/trabajos10/quimi/quimi.shtml
Enllaços
 • edu3.cat
 • edu365.cat
 • xtec.cat